Byggnadsnämnden avslår Wallenstams begäran om påbyggnad på Rosenlundsgatan

Våran föreningen har som uppgift att värna om Kungshöjds gemensamma kulturarv samt verka för att förbättra Kungshöjds historiska, arkitektoniska och turistiska värden.

Därför har vi nyligen varit engagerade i en påverkanskampanj med politikerna i byggnadsnämnden då Wallenstam ville bygga på fastigheten på Rosenlundsgatan. Nu har dock Byggnadsnämnden tagit beslut om att inte upprätta en detaljplan för påbyggnad av Wallenstams fastighet på Rosenlundsgatan (Inom Vallgraven 69:5).

Motivet är att påbyggnad kommer att förstöra siktlinjer och att befästningsstaden blir svårare att uppleva. Förslaget medför påtaglig skada på riksintresset och bedöms innebära ingrepp i fornlämning.

Ett enhälligt beslutet fattades på byggnadsnämndens möte den 15e mars 2022.

Mötesprotokollet i sin helhet hittar ni här (§99 är på sida 24) och tjänsteutlåtandet hittar ni här